Onderbouwing kosten voor behandeling vogelgriep door dierenhulporganisaties

De berekening is op basis van de volgende inschatting:

 

Deze  cijfers zijn kostenramingen uit de periode 1 januari 2023 t/m 31 augustus 2023, waarbij de verwachting is dat de najaar en winterperiode de drukste maanden zijn qua risico op vogelgriep.

 

Kostenberekening per dier. Uitgangspunt is 50% vergoeding vanuit LNV en 50% vergoeding vanuit gemeenten van de gemaakte kosten.

 

Data beschikbaar gesteld door het DAS-systeem:

 

DAS wordt door 21 zelfstandige dierenambulances in Nederland gebruikt.

2022: in totaal 17.566 watervogels en 1.091 roofvogels opgehaald waarvan 4.664 watervogels en 267 roofvogels formeel geregistreerd als mogelijk vogelgriepslachtoffer, maar waarvan we mogen aannemen dat dit getal aanzienlijk hoger ligt, omdat de diagnose pas achteraf kan worden gesteld.

2023 t/m aug: in totaal 12.668 watervogels en 795 roofvogels opgehaald, waarvan 1.763 slachtoffers geregistreerd als mogelijk vogelgriepslachtoffer.

 

       Omdat de officiële diagnose pas volgt ná het ophalen van vogels, wordt bij elke rit voor een roofvogel of watervogel de voorzorgsmaatregel toegepast die bij vogelgriep van toepassing is.

       De rapportage is uiteraard afhankelijk van de registratie door de individuele dierenambulances. En dus ook op hoe goed zij de protocollen volgen en de gegevens verwerken.

       Inschatting is dat de rapportage tot 10% te laag kan zijn door achterstand of incomplete verwerking.

       De startpagina van DAS geeft een overzicht van de dierenambulances die actief met DAS werken en hun werkgebieden (knop werkgebieden)

       Sommige dierenambulances zitten nog in een implementatiefase, in die gevallen zijn de gegevens zeker niet volledig.

 

Data beschikbaar gesteld door de Dierenbescherming:

Jaarlijks voert de DB 70.000 ritten uit waarvan 80% voor vogels is. In circa 20% van deze ritten gaat het om watervogels die tot de hoog risicogroep behoren. Dat zou ruim 11.000 ritten op mogelijke vogelgriepslachtoffers betekenen. Dat aantal vermenigvuldigen met de ritprijs van 33 euro* voor een ambulancerit en dan komen we op het bedrag van € 369.000  aan ambulanceritten met de kanttekening dat dit een grove schatting is waarbij beschermingsmaterialen etc. niet zijn meegenomen.

Wildopvang Krommenie: In 2023 heeft de DB 4782 dieren opgevangen (tot 31/8) hiervan is 4372 vogel. De hoog risicosoorten zijn: 406  eenden, 96 ganzen, 766 meeuwen en 12 roofvogels. De kostprijs per vogel voor wildopvang Krommenie is € 45,75.

1280 risicovogels maal € 45,75 is € 58.560 ook hier de kanttekening dat beschermingsmaterialen etc. niet zijn meegenomen. Ook zijn we nog bezig met betere kostprijsberekeningen voor wildopvang, maar dat zal nog meer tijd gaan vergen.

Berekening kostprijs per dier voor LNV en gemeenten

       Veel dierenambulances werken met vrijwilligers. De ritprijzen met enkel betaalde medewerkers is minimaal 2x zo hoog (zoals hierboven door de DB is benoemd die (deels)  met betaalde krachten werkt). Dit is belangrijk om mee te nemen, omdat de 24/7 bereikbaarheid van dierenambulances steeds moeilijker wordt zonder betaalde medewerkers.

       Dierenhulporganisaties worden deels ondersteund in kosten door gemeenten

       Niet alle dierenhulporganisaties hoeven dierenartskosten te betalen voor euthanasie wilde dieren

       Niet alle dierenhulporganisaties behandelen risicogevallen vogelgriep

       Beschermingsmiddelen worden gratis ter beschikking gesteld via DierenLot door LNV / LCH.

       Soms gaat het om 1 dier per locatie, meestal om groepen (dus dan relatief minder kosten per dier).

Op basis van bovenstaande uitgangpunten kunnen wij voor het ministerie een gemiddelde kostprijs per dier hanteren van € 25,- voor dierenambulances.

 

Dierenambulances

Uitgaande van 100 organisaties, waarvan 1/3 wellicht geen vogelgriepslachtoffers ophalen = 66. Een aantal dierenambulances hoeven uit coulance geen of beperkte dierenartskosten te betalen of worden in hun ritprijzen (deels) ondersteund door de gemeente.

 

        50% ritkosten van inzet speciale ambulance voor vogelgriepslachtoffers (andere 50% gemeente)  

        Euthanasiekosten

        Reguliere hygiënemaatregelen: persoonlijke beschermingsmiddelen, schoonmaak

        Extra faciliteiten die nodig zijn om vogelgriepslachtoffers veilig te vervoeren (inrichting ambulance)

        Aanvullende maatregelen t.a.v. het afvoeren van kadavers

        Extra administratie en rapportage inclusief testen / opsturen t.b.v. aanmelding bij DWHC

        Training speciaal geïnstrueerde medewerkers

Uitgaande van € 25,- per dier, gemiddeld aantal ritten die ingericht zijn op mogelijk vogelgriepslachtoffer per dierenambulance (op basis van DAS in 2022): 888 per jaar. (Over 2023 zal dit wellicht lager zijn).

 

In totaal geschatte kosten, uitgaande van 888 slachtoffers x 66 dierenambulances: 58.608 x 25 euro = € 1.465.200,-. 50% van dit bedrag ten laste van ministerie van LNV  en gemeenten zou betekenen: 732.600,-

 

Wildopvangcentra

De meeste vogelopvangcentra hebben afspraken gemaakt met de dierenambulances: verdachte gevallen gaan direct naar een dierenarts voor euthanasie en/of de opvang wordt gesloten voor watervogels, roofvogels of andere risicosoorten. Zij maken echter wel vaak grote investeringen om het risico op insleep van vogelgriep in de opvang te voorkomen. De gemiddelde kostprijs per dier bij inzet van (voornamelijk) vrijwilligers is circa € 20,- per vogel. De kostprijs per vogel is aanzienlijk hoger bij wildopvangcentra die (deels) betaald personeel inzetten (zie data DB).

Uitgaande van 30 vogelopvangcentra die risicovolle slachtoffers toelaten

        Sneltestkosten

        Euthanasiekosten

        Verzorgingskosten

        Reguliere hygiënemaatregelen: persoonlijke beschermingsmiddelen, schoonmaak

        Extra inrichtingsfaciliteiten die nodig zijn i.v.m. quarantaine / tegengaan verspreiding (inloopmatten, quarantaineruimtes, overkapping van buitenbaden etc.)

        Aanvullende maatregelen t.a.v. het afvoeren van kadavers

        Extra administratie en rapportage inclusief testen /opsturen t.b.v. aanmelding bij DWHC

        Training speciaal geïnstrueerde medewerkers

 

Gemiddelde eenmalige investering die nodig is om risicoslachtoffers op te vangen: € 15.000,- per opvang.

Reguliere kosten wildopvang: € 40,- per dier (bij vrijwilligersorganisaties).

 

Berekening kostprijs per dier voor LNV en gemeenten voor wildopvangcentra:

In totaal geschatte kosten:  30 x € 15.000 eenmalige investering is: € 450.000,- plus reguliere kosten van 40 euro per dier. Hiervan zouden wij 50% willen doorberekenen aan LNV en gemeenten, oftewel 20 euro per dier. Helaas hebben wij nog geen toegang tot uniforme data van wldopvangcentra.

Voor wildopvangcentra is  vorig jaar een subsidieaanvraag ingediend om meer inzicht te krijgen in de data van dieren die bij wildopvangcentra binnenkomen, waarbij (potentiële) dierziekten een speerpunt zijn. In oktober verwachten wij de uitkomst te horen over deze subisidieaanvraag. Bij een positieve uitkomst verwachten we dit project in samenwerking met alle partners de komende jaren te realiseren.

Dit project moet dashboards opleveren die echte (real-time) inzichten geven in de data, waarbij deze data en de wijze van invoer is gestandaardiseerd. Dan kunnen we dus ook echt iets zinnigs zeggen over bijvoorbeeld het aantal (verdenkingen van) vogelgriep slachtoffers. Hierbij is extra aandacht op geïntegreerde educatie zodat ook de observaties zo veel mogelijk overeenkomen tussen de opvangen onderling. Wij pleiten dan ook zeer voor het ondersteunen van de ingediende aanvraag door Falcon ICT / Van Hall Larenstein.

 

Conclusie:

Op basis van bovenstaande uitgangpunten kunnen wij voor het ministerie vooralsnog een gemiddelde kostprijs t.b.v. mogelijke vogelgriepslachtoffers hanteren van € 45,- per dier.